NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255952.85 (พอใช้) 20.71 (ปรับปรุง) 45.71 (พอใช้) 39.76 (พอใช้)
256041.42 (พอใช้) -11.4330.00 (พอใช้) 9.2922.85 (ปรับปรุง) -22.8631.42 (พอใช้) -8.34
256155.91 (พอใช้) 14.4936.73 (พอใช้) 6.7337.55 (พอใช้) 14.7043.40 (พอใช้) 11.98
256332.64 (พอใช้) 32.6426.57 (ปรับปรุง) 26.57-29.60 (พอใช้) 29.60