NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255947.61 (พอใช้) 21.90 (ปรับปรุง) 55.71 (พอใช้) 41.74 (พอใช้)
256046.57 (พอใช้) -1.0424.85 (ปรับปรุง) 2.9536.85 (พอใช้) -18.8636.09 (พอใช้) -5.65
256148.16 (พอใช้) 1.5946.93 (พอใช้) 22.0843.26 (พอใช้) 6.4146.12 (พอใช้) 10.03
256240.37 (พอใช้) -7.7943.50 (พอใช้) -3.43-41.93 (พอใช้) -4.19
256347.50 (พอใช้) 7.1332.81 (พอใช้) -10.69-40.15 (พอใช้) -1.78