NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255937.46 (พอใช้) 22.53 (ปรับปรุง) 46.66 (พอใช้) 35.55 (พอใช้)
256048.57 (พอใช้) 11.1138.96 (พอใช้) 16.4341.55 (พอใช้) -5.1143.03 (พอใช้) 7.48
256134.76 (พอใช้) -13.8137.14 (พอใช้) -1.8241.90 (พอใช้) 0.3537.93 (พอใช้) -5.10
256246.78 (พอใช้) 12.0245.42 (พอใช้) 8.28-46.10 (พอใช้) 8.17
256341.33 (พอใช้) -5.4533.83 (พอใช้) -11.59-37.58 (พอใช้) -8.52