NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255950.28 (พอใช้) 34.57 (พอใช้) 58.00 (ดี) 47.61 (พอใช้)
256039.66 (พอใช้) -10.6222.01 (ปรับปรุง) -12.5637.64 (พอใช้) -20.3633.10 (พอใช้) -14.51
256150.95 (พอใช้) 11.2940.79 (พอใช้) 18.7848.88 (พอใช้) 11.2446.87 (พอใช้) 13.77
256242.20 (พอใช้) -8.7526.40 (ปรับปรุง) -14.39-34.30 (พอใช้) -12.57
256348.20 (พอใช้) 6.0046.60 (พอใช้) 20.20-47.40 (พอใช้) 13.10