NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255954.64 (ดี) 44.64 (พอใช้) 65.00 (ดี) 54.76 (ดี)
256056.42 (ดี) 1.7847.85 (พอใช้) 3.2147.85 (พอใช้) -17.1550.71 (พอใช้) -4.05
256147.34 (พอใช้) -9.0848.16 (พอใช้) 0.3142.04 (พอใช้) -5.8145.85 (พอใช้) -4.86
256226.33 (ปรับปรุง) -21.0125.00 (ปรับปรุง) -23.16-25.66 (ปรับปรุง) -20.19
256333.37 (พอใช้) 7.0426.25 (ปรับปรุง) 1.25-29.81 (พอใช้) 4.15