NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255927.14 (ปรับปรุง) 20.00 (ปรับปรุง) 25.71 (ปรับปรุง) 24.28 (ปรับปรุง)
256034.28 (พอใช้) 7.1421.42 (ปรับปรุง) 1.4220.00 (ปรับปรุง) -5.7125.23 (ปรับปรุง) 0.95
256140.00 (พอใช้) 5.7251.42 (พอใช้) 30.0011.42 (ปรับปรุง) -8.5834.28 (พอใช้) 9.05
256219.83 (ปรับปรุง) -20.1734.33 (พอใช้) -17.09-27.08 (ปรับปรุง) -7.20
256343.75 (พอใช้) 23.9236.50 (พอใช้) 2.17-40.12 (พอใช้) 13.04