NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255958.77 (ดี) 41.22 (พอใช้) 53.46 (พอใช้) 51.15 (พอใช้)
256047.14 (พอใช้) -11.6331.42 (พอใช้) -9.8044.28 (พอใช้) -9.1840.95 (พอใช้) -10.20
256140.00 (พอใช้) -7.1434.28 (พอใช้) 2.8637.14 (พอใช้) -7.1437.14 (พอใช้) -3.81
256249.50 (พอใช้) 9.5060.33 (ดี) 26.05-54.91 (ดี) 17.77
256342.50 (พอใช้) -7.0026.00 (ปรับปรุง) -34.33-34.25 (พอใช้) -20.66