NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255936.00 (พอใช้) 28.00 (ปรับปรุง) 42.00 (พอใช้) 35.33 (พอใช้)
256041.83 (พอใช้) 5.8333.26 (พอใช้) 5.2636.53 (พอใช้) -5.4737.21 (พอใช้) 1.88
256130.85 (ปรับปรุง) -10.9827.42 (ปรับปรุง) -5.8429.42 (ปรับปรุง) -7.1129.23 (ปรับปรุง) -7.98
256231.77 (พอใช้) 0.9224.45 (ปรับปรุง) -2.97-28.11 (ปรับปรุง) -1.12
256347.33 (พอใช้) 15.5643.16 (พอใช้) 18.71-45.25 (พอใช้) 17.14