NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255932.65 (พอใช้) 36.32 (พอใช้) 42.85 (พอใช้) 37.27 (พอใช้)
256054.28 (พอใช้) 21.6325.71 (ปรับปรุง) -10.6151.42 (พอใช้) 8.5743.80 (พอใช้) 6.53
256144.48 (พอใช้) -9.8037.55 (พอใช้) 11.8445.30 (พอใช้) -6.1242.44 (พอใช้) -1.36
256249.75 (พอใช้) 5.2748.00 (พอใช้) 10.45-48.87 (พอใช้) 6.43
256332.27 (พอใช้) -17.4831.33 (พอใช้) -16.67-31.80 (พอใช้) -17.07