NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255933.62 (พอใช้) 22.63 (ปรับปรุง) 31.64 (ปรับปรุง) 29.30 (ปรับปรุง)
256033.54 (พอใช้) -0.0825.59 (ปรับปรุง) 2.9629.81 (พอใช้) -1.8329.64 (พอใช้) 0.34
256138.36 (พอใช้) 4.8233.67 (พอใช้) 8.0833.97 (ปรับปรุง) 4.1635.34 (พอใช้) 5.70
256235.92 (พอใช้) -2.4432.90 (พอใช้) -0.77-34.41 (พอใช้) -0.93
256339.41 (พอใช้) 3.4924.53 (ปรับปรุง) -8.37-31.97 (พอใช้) -2.44