NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255932.50 (พอใช้) 29.28 (พอใช้) 42.14 (พอใช้) 34.64 (พอใช้)
256039.18 (พอใช้) 6.6822.85 (ปรับปรุง) -6.4326.93 (ปรับปรุง) -15.2129.65 (พอใช้) -4.99
256154.28 (พอใช้) 15.1042.85 (พอใช้) 20.0052.14 (พอใช้) 25.2149.76 (พอใช้) 20.11
256239.57 (พอใช้) -14.7122.85 (ปรับปรุง) -20.00-31.21 (พอใช้) -18.55
256335.50 (พอใช้) -4.0713.50 (ปรับปรุง) -9.35-24.50 (ปรับปรุง) -6.71