NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255947.47 (พอใช้) 36.59 (พอใช้) 53.07 (พอใช้) 45.71 (พอใช้)
256045.00 (พอใช้) -2.4733.21 (พอใช้) -3.3843.39 (พอใช้) -9.6840.53 (พอใช้) -5.18
256144.00 (พอใช้) -1.0043.23 (พอใช้) 10.0236.38 (พอใช้) -7.0141.20 (พอใช้) 0.67
256232.15 (พอใช้) -11.8530.80 (พอใช้) -12.43-31.47 (พอใช้) -9.73
256337.52 (พอใช้) 5.3733.77 (พอใช้) 2.97-35.65 (พอใช้) 4.18