NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255958.77 (ดี) 23.06 (ปรับปรุง) 51.42 (พอใช้) 44.42 (พอใช้)
256050.31 (พอใช้) -8.4632.29 (พอใช้) 9.2350.18 (พอใช้) -1.2444.26 (พอใช้) -0.16
256152.44 (พอใช้) 2.1342.44 (พอใช้) 10.1549.18 (พอใช้) -1.0048.02 (พอใช้) 3.76
256235.26 (พอใช้) -17.1830.06 (พอใช้) -12.38-32.66 (พอใช้) -15.36
256346.56 (พอใช้) 11.3040.13 (พอใช้) 10.07-43.35 (พอใช้) 10.69