NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255945.71 (พอใช้) 20.00 (ปรับปรุง) 37.14 (พอใช้) 34.28 (พอใช้)
256135.71 (พอใช้) 35.7125.71 (ปรับปรุง) 25.7125.71 (ปรับปรุง) 25.7129.04 (ปรับปรุง) 29.04
256218.91 (ปรับปรุง) -16.8023.66 (ปรับปรุง) -2.05-21.29 (ปรับปรุง) -7.75
256328.87 (ปรับปรุง) 9.9631.25 (พอใช้) 7.59-30.06 (พอใช้) 8.77