NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255941.90 (พอใช้) 30.47 (พอใช้) 56.19 (พอใช้) 42.85 (พอใช้)
256053.21 (พอใช้) 11.3136.42 (พอใช้) 5.9546.78 (พอใช้) -9.4145.47 (พอใช้) 2.62
256142.85 (พอใช้) -10.3617.14 (ปรับปรุง) -19.2827.14 (ปรับปรุง) -19.6429.04 (ปรับปรุง) -16.43
256230.75 (ปรับปรุง) -12.1025.00 (ปรับปรุง) 7.86-27.87 (ปรับปรุง) -1.17
256331.16 (พอใช้) 0.4127.66 (พอใช้) 2.66-29.41 (พอใช้) 1.54