NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255944.12 (พอใช้) 27.61 (ปรับปรุง) 41.26 (พอใช้) 37.67 (พอใช้)
256044.85 (พอใช้) 0.7329.42 (พอใช้) 1.8145.71 (พอใช้) 4.4540.00 (พอใช้) 2.33
256140.00 (พอใช้) -4.8528.28 (ปรับปรุง) -1.1434.57 (พอใช้) -11.1434.28 (พอใช้) -5.72
256244.87 (พอใช้) 4.8732.75 (พอใช้) 4.47-38.81 (พอใช้) 4.53
256338.23 (พอใช้) -6.6434.00 (พอใช้) 1.25-36.11 (พอใช้) -2.70