NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255936.00 (พอใช้) 21.52 (ปรับปรุง) 34.66 (พอใช้) 30.73 (ปรับปรุง)
256049.87 (พอใช้) 13.8729.35 (พอใช้) 7.8338.96 (พอใช้) 4.3039.39 (พอใช้) 8.66
256135.71 (พอใช้) -14.1630.47 (ปรับปรุง) 1.1233.09 (ปรับปรุง) -5.8733.09 (ปรับปรุง) -6.30
256234.83 (พอใช้) -0.8830.22 (พอใช้) -0.25-32.52 (พอใช้) -0.57
256348.82 (พอใช้) 13.9937.57 (พอใช้) 7.35-43.19 (พอใช้) 10.67