NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255948.92 (พอใช้) 24.28 (ปรับปรุง) 46.78 (พอใช้) 40.00 (พอใช้)
256034.28 (พอใช้) -14.6422.85 (ปรับปรุง) -1.4311.42 (ปรับปรุง) -35.3622.85 (ปรับปรุง) -17.15
256152.85 (พอใช้) 18.5742.14 (พอใช้) 19.2962.14 (ดี) 50.7252.38 (พอใช้) 29.53
256230.90 (ปรับปรุง) -21.9547.80 (พอใช้) 5.66-39.35 (พอใช้) -13.03
256339.25 (พอใช้) 8.3521.50 (ปรับปรุง) -26.30-30.37 (พอใช้) -8.98