NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255945.39 (พอใช้) 42.43 (พอใช้) 44.86 (พอใช้) 44.23 (พอใช้)
256043.73 (พอใช้) -1.6652.30 (ดี) 9.8738.68 (พอใช้) -6.1844.90 (พอใช้) 0.67
256153.65 (พอใช้) 9.9251.42 (พอใช้) -0.8835.63 (พอใช้) -3.0546.90 (พอใช้) 2.00
256241.31 (พอใช้) -12.3443.65 (พอใช้) -7.77-42.48 (พอใช้) -4.42
256342.91 (พอใช้) 1.6041.52 (พอใช้) -2.13-42.22 (พอใช้) -0.26