NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255929.04 (ปรับปรุง) 18.57 (ปรับปรุง) 23.33 (ปรับปรุง) 23.65 (ปรับปรุง)
256034.28 (พอใช้) 5.2418.57 (ปรับปรุง) 30.00 (พอใช้) 6.6727.61 (ปรับปรุง) 3.96
256128.57 (ปรับปรุง) -5.7145.71 (พอใช้) 27.1450.00 (พอใช้) 20.0041.42 (พอใช้) 13.81
256234.25 (พอใช้) 5.6843.66 (พอใช้) -2.05-38.95 (พอใช้) -2.47
256335.55 (พอใช้) 1.3027.77 (พอใช้) -15.89-31.66 (พอใช้) -7.29