NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255934.55 (พอใช้) 22.41 (ปรับปรุง) 30.71 (ปรับปรุง) 29.22 (ปรับปรุง)
256053.68 (พอใช้) 19.1321.65 (ปรับปรุง) -0.7639.54 (พอใช้) 8.8338.29 (พอใช้) 9.07
256134.46 (พอใช้) -19.2236.25 (พอใช้) 14.6039.82 (พอใช้) 0.2836.84 (พอใช้) -1.45
256231.73 (พอใช้) -2.7329.86 (พอใช้) -6.39-30.80 (พอใช้) -6.04
256327.88 (ปรับปรุง) -3.8521.72 (ปรับปรุง) -8.14-24.80 (ปรับปรุง) -6.00