NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255931.42 (พอใช้) 20.95 (ปรับปรุง) 36.19 (พอใช้) 29.52 (ปรับปรุง)
256049.14 (พอใช้) 17.7221.71 (ปรับปรุง) 0.7635.42 (พอใช้) -0.7735.42 (พอใช้) 5.90
256145.71 (พอใช้) -3.4344.76 (พอใช้) 23.0537.14 (พอใช้) 1.7242.53 (พอใช้) 7.11
256235.38 (พอใช้) -10.3337.00 (พอใช้) -7.76-36.19 (พอใช้) -6.34
256328.83 (ปรับปรุง) -6.5523.66 (ปรับปรุง) -13.34-26.25 (ปรับปรุง) -9.94