NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255939.04 (พอใช้) 35.47 (พอใช้) 35.95 (พอใช้) 36.82 (พอใช้)
256022.85 (ปรับปรุง) -16.1917.85 (ปรับปรุง) -17.6220.71 (ปรับปรุง) -15.2420.47 (ปรับปรุง) -16.35
256145.35 (พอใช้) 22.5034.28 (พอใช้) 16.4335.00 (พอใช้) 14.2938.21 (พอใช้) 17.74
256232.85 (พอใช้) -12.5021.57 (ปรับปรุง) -12.71-27.21 (ปรับปรุง) -11.00
256332.25 (พอใช้) -0.6020.00 (ปรับปรุง) -1.57-26.12 (ปรับปรุง) -1.09