NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255944.28 (พอใช้) 31.42 (พอใช้) 39.04 (พอใช้) 38.25 (พอใช้)
256052.38 (พอใช้) 8.1028.57 (พอใช้) -2.8555.71 (ดี) 16.6745.55 (พอใช้) 7.30
256130.20 (ปรับปรุง) -22.1833.46 (พอใช้) 4.8939.18 (พอใช้) -16.5334.28 (พอใช้) -11.27
256226.40 (ปรับปรุง) -3.8018.80 (ปรับปรุง) -14.66-22.60 (ปรับปรุง) -11.68
256361.33 (ดี) 34.9352.00 (ดี) 33.20-56.66 (ดี) 34.06