NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255914.28 (ปรับปรุง) 28.57 (พอใช้) 25.71 (ปรับปรุง) 22.85 (ปรับปรุง)
256025.71 (ปรับปรุง) 11.4320.00 (ปรับปรุง) -8.5725.71 (ปรับปรุง) 23.80 (ปรับปรุง) 0.95
256144.28 (พอใช้) 18.5720.00 (ปรับปรุง) 38.57 (พอใช้) 12.8634.28 (พอใช้) 10.48