NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255937.14 (พอใช้) 21.42 (ปรับปรุง) 37.14 (พอใช้) 31.90 (พอใช้)
256026.19 (ปรับปรุง) -10.9520.47 (ปรับปรุง) -0.9531.90 (พอใช้) -5.2426.19 (ปรับปรุง) -5.71
256238.50 (พอใช้) 38.5016.75 (ปรับปรุง) 16.75-27.62 (ปรับปรุง) 27.62
256315.66 (ปรับปรุง) -22.8424.00 (ปรับปรุง) 7.25-19.83 (ปรับปรุง) -7.79