NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255967.14 (ดี) 34.28 (พอใช้) 65.71 (ดี) 55.71 (ดี)
256044.76 (พอใช้) -22.3830.47 (พอใช้) -3.8138.09 (พอใช้) -27.6237.77 (พอใช้) -17.94
256134.28 (พอใช้) -10.4830.47 (ปรับปรุง) 35.23 (พอใช้) -2.8633.33 (พอใช้) -4.44
256241.00 (พอใช้) 6.7236.33 (พอใช้) 5.86-38.66 (พอใช้) 5.33
256338.16 (พอใช้) -2.8425.00 (ปรับปรุง) -11.33-31.58 (พอใช้) -7.08