NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255935.71 (พอใช้) 35.71 (พอใช้) 41.42 (พอใช้) 37.61 (พอใช้)
256040.57 (พอใช้) 4.8624.57 (ปรับปรุง) -11.1439.42 (พอใช้) -2.0034.85 (พอใช้) -2.76
256127.14 (ปรับปรุง) -13.4347.14 (พอใช้) 22.5741.42 (พอใช้) 2.0038.57 (พอใช้) 3.72
256231.31 (พอใช้) 4.1733.00 (พอใช้) -14.14-32.15 (พอใช้) -6.42
256345.37 (พอใช้) 14.0641.37 (พอใช้) 8.37-43.37 (พอใช้) 11.22