NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255948.11 (พอใช้) 31.42 (พอใช้) 49.23 (พอใช้) 42.92 (พอใช้)
256048.57 (พอใช้) 0.4635.06 (พอใช้) 3.6445.02 (พอใช้) -4.2142.88 (พอใช้) -0.04
256150.72 (พอใช้) 2.1551.87 (พอใช้) 16.8141.85 (พอใช้) -3.1748.15 (พอใช้) 5.27
256242.41 (พอใช้) -8.3138.01 (พอใช้) -13.86-40.21 (พอใช้) -7.94
256341.50 (พอใช้) -0.9129.01 (พอใช้) -9.00-35.26 (พอใช้) -4.95