NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255937.14 (พอใช้) 33.46 (พอใช้) 40.81 (พอใช้) 37.14 (พอใช้)
256128.57 (ปรับปรุง) 28.5732.24 (พอใช้) 32.2432.65 (ปรับปรุง) 32.6531.15 (ปรับปรุง) 31.15
256228.00 (ปรับปรุง) -0.5740.00 (พอใช้) 7.76-34.00 (พอใช้) 2.85
256345.87 (พอใช้) 17.8722.75 (ปรับปรุง) -17.25-34.31 (พอใช้) 0.31