NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255927.79 (ปรับปรุง) 22.33 (ปรับปรุง) 30.64 (ปรับปรุง) 26.92 (ปรับปรุง)
256021.42 (ปรับปรุง) -6.3714.28 (ปรับปรุง) -8.0518.57 (ปรับปรุง) -12.0718.09 (ปรับปรุง) -8.83
256146.49 (พอใช้) 25.0734.80 (พอใช้) 20.5234.80 (พอใช้) 16.2338.70 (พอใช้) 20.61
256227.90 (ปรับปรุง) -18.5930.30 (พอใช้) -4.50-29.10 (พอใช้) -9.60
256325.65 (ปรับปรุง) -2.2520.95 (ปรับปรุง) -9.35-23.30 (ปรับปรุง) -5.80