NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255942.51 (พอใช้) 22.05 (ปรับปรุง) 45.71 (พอใช้) 36.76 (พอใช้)
256034.43 (พอใช้) -8.0823.15 (ปรับปรุง) 1.1029.32 (พอใช้) -16.3928.97 (พอใช้) -7.79
256140.12 (พอใช้) 5.6941.42 (พอใช้) 18.2734.80 (พอใช้) 5.4838.78 (พอใช้) 9.81
256239.15 (พอใช้) -0.9727.31 (พอใช้) -14.11-33.23 (พอใช้) -5.55
256339.68 (พอใช้) 0.5325.68 (ปรับปรุง) -1.63-32.68 (พอใช้) -0.55