NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255941.58 (พอใช้) 24.44 (ปรับปรุง) 30.79 (ปรับปรุง) 32.27 (พอใช้)
256038.28 (พอใช้) -3.3025.71 (ปรับปรุง) 1.2738.28 (พอใช้) 7.4934.09 (พอใช้) 1.82
256145.00 (พอใช้) 6.7242.14 (พอใช้) 16.4337.38 (พอใช้) -0.9041.50 (พอใช้) 7.41
256234.31 (พอใช้) -10.6938.25 (พอใช้) -3.89-36.28 (พอใช้) -5.22
256346.72 (พอใช้) 12.4143.11 (พอใช้) 4.86-44.91 (พอใช้) 8.63