NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255948.57 (พอใช้) 24.57 (ปรับปรุง) 34.00 (ปรับปรุง) 35.71 (พอใช้)
256041.22 (พอใช้) -7.3522.85 (ปรับปรุง) -1.7234.28 (พอใช้) 0.2832.78 (พอใช้) -2.93
256145.42 (พอใช้) 4.2050.00 (พอใช้) 27.1549.14 (พอใช้) 14.8648.19 (พอใช้) 15.41
256241.63 (พอใช้) -3.7939.73 (พอใช้) -10.27-40.68 (พอใช้) -7.51
256343.41 (พอใช้) 1.7836.88 (พอใช้) -2.85-40.15 (พอใช้) -0.53