NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255950.38 (พอใช้) 29.09 (พอใช้) 39.74 (พอใช้) 39.74 (พอใช้)
256037.71 (พอใช้) -12.6721.33 (ปรับปรุง) -7.7631.04 (พอใช้) -8.7030.03 (พอใช้) -9.71
256126.37 (ปรับปรุง) -11.3425.49 (ปรับปรุง) 4.1628.57 (ปรับปรุง) -2.4726.81 (ปรับปรุง) -3.22
256236.91 (พอใช้) 10.5432.44 (พอใช้) 6.95-34.68 (พอใช้) 7.87
256327.88 (ปรับปรุง) -9.0322.58 (ปรับปรุง) -9.86-25.23 (ปรับปรุง) -9.45