NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255939.76 (พอใช้) 25.47 (ปรับปรุง) 37.61 (พอใช้) 34.28 (พอใช้)
256053.61 (พอใช้) 13.8543.69 (พอใช้) 18.2244.70 (พอใช้) 7.0947.33 (พอใช้) 13.05
256146.93 (พอใช้) -6.6852.24 (พอใช้) 8.5543.87 (พอใช้) -0.8347.68 (พอใช้) 0.35
256238.80 (พอใช้) -8.1343.55 (พอใช้) -8.69-41.17 (พอใช้) -6.51
256337.96 (พอใช้) -0.8435.18 (พอใช้) -8.37-36.57 (พอใช้) -4.60