NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255927.14 (ปรับปรุง) 17.14 (ปรับปรุง) 26.42 (ปรับปรุง) 23.57 (ปรับปรุง)
256040.95 (พอใช้) 13.8119.04 (ปรับปรุง) 1.9033.33 (พอใช้) 6.9131.11 (พอใช้) 7.54
256141.90 (พอใช้) 0.9555.71 (ดี) 36.6731.90 (ปรับปรุง) -1.4343.17 (พอใช้) 12.06
256229.44 (ปรับปรุง) -12.4623.33 (ปรับปรุง) -32.38-26.38 (ปรับปรุง) -16.79
256330.50 (พอใช้) 1.0621.20 (ปรับปรุง) -2.13-25.85 (ปรับปรุง) -0.53