NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255942.85 (พอใช้) 32.14 (พอใช้) 51.42 (พอใช้) 42.14 (พอใช้)
256033.33 (พอใช้) -9.5227.14 (พอใช้) -5.0028.57 (ปรับปรุง) -22.8529.68 (พอใช้) -12.46
256156.42 (พอใช้) 23.0950.00 (พอใช้) 22.8637.14 (พอใช้) 8.5747.85 (พอใช้) 18.17
256235.25 (พอใช้) -21.1719.50 (ปรับปรุง) -30.50-27.37 (ปรับปรุง) -20.48
256339.00 (พอใช้) 3.7535.00 (พอใช้) 15.50-37.00 (พอใช้) 9.63