NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255934.82 (พอใช้) 22.23 (ปรับปรุง) 32.32 (ปรับปรุง) 29.79 (ปรับปรุง)
256037.14 (พอใช้) 2.3228.73 (พอใช้) 6.5035.96 (พอใช้) 3.6433.94 (พอใช้) 4.15
256142.04 (พอใช้) 4.9036.73 (พอใช้) 8.0034.55 (พอใช้) -1.4137.77 (พอใช้) 3.83
256235.62 (พอใช้) -6.4230.64 (พอใช้) -6.09-33.13 (พอใช้) -4.64
256337.47 (พอใช้) 1.8531.91 (พอใช้) 1.27-34.69 (พอใช้) 1.56