ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010004
PERCODE 6 หลัก750038
กระทรวง 10 หลัก1037750038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Patiupatoeywittayasarn
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านป่าติ้ว
ตำบลกุดปลาดุก
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520060
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750038
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.96330602
Longitude
104.5328904

KM.

นาง ศรีสุดา พุทธรักษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง ดาวเรือง สู่เสน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
ว่าที่ร้อยตรี ไพรัช พลแสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาง มัจฉา ละม่อม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาย นิติเศรษฐ์ ละม่อม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย ธีระ บุตรจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุฑาธาร ไชยวัฒกุลกิจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย ประวิทย์ ระภาเพศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว สุกานดา วงษ์หมื่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิตฤดี ตาคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย ศิริชัย วิจิตรพงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นาง วริษา สายวรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาย ยุทธภูมิ พรหมกาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย ไชยมุ่ย อุทธจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กนกพรรณ บุปผาชาติ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน