ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านสามัคคีพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010007
PERCODE 6 หลัก750016
กระทรวง 10 หลัก1037750016
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสามัคคีพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)BANSAMAKKEEPATTANA
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านสามัคคีพัฒนา
ตำบลไก่คำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์868794247
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750016
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7820436
Longitude
104.6147898

KM.

นาย สิทธิพงษ์ วรรณพัฒ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นางสาว อไพวัลย์ วงศ์กัลยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย ภูมิพัฒน์ วงษ์ศา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นาง สุดารัตน์ ศรีหารักษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน