ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านไก่คำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010008
PERCODE 6 หลัก750013
กระทรวง 10 หลัก1037750013
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไก่คำ
ชื่อ (อังกฤษ)bankaikham
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน67
ตำบลไก่คำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์887667727
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750013
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.81859838
Longitude
104.6337247

KM.

นาง สมพานรัศมี พรมโสภา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นาง ธัญสญา ลาภาทองธนากุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เตือนใจ กมลรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง สุวัชรา รักษาอารีย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาง ผ่องเพ็ญ กีกอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3936
นาย เชื่อม ทัศบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาง ประนอม วรรณพัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3933
นาง ละเอียด งามเถื่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อุไร กาติวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาง เสาวภาคย์ อามาตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมหวัง สินชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภัทราวรรณ แสงพันธุ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3932
นาง วราพร พลกระจาย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นวลจันทร์ กำพุธ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน