ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
นาผือโคกกอก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010027
PERCODE 6 หลัก750027
กระทรวง 10 หลัก1037750027
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาผือโคกกอก
ชื่อ (อังกฤษ)Naphuekhokkok
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน216
ตำบลนาผือ
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์878798069
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750027
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.98806992
Longitude
104.636137

KM.

นาง ขนิษฐา ทองแลง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย กิตติศักดิ์ หาญกล้า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาง กรภัทร กาญจนสิงห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จิรวัฒน์ กุลสุขภาค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มยุรี บุดดาวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศิริศักดิ์ ชัยธิสาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาง สุนทรี หงส์นรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาง เกวลี มัชฌิมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3935
นาง นงเยาว์ แก้วโพนงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3929
นาง วันนิภา พงษ์พันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัชดา อุทโท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว กฤติภร แสนเลิง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว อรุณศรี ภักดียุทธ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน