ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาหมอม้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010041
PERCODE 6 หลัก750042
กระทรวง 10 หลัก1037750042
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหมอม้า
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Namorma School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน174
ตำบลนาหมอม้า
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750042
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8629622
Longitude
104.466695

KM.

นาย วิญญู มอญพันธ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3922
นางสาว หนึ่งฤทัย ยุทธยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว วิภาดา แสงทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมจิต เถาว์สอน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3926
นางสาว กนกสิริ บุตรอุดม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาย จักษณา ฟองดา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จรินทิพย์ โสดาภักดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว พิมพ์ผกา ป้อมหิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศจินันท์ พันธ์เลิศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง มัตติกา ลำพุทธา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว รับวตรี สิทธิพรทวีสุข
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นางสาว ณัฐวรรณ ครองบุญ
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน