ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
คำมะเบื่อแสงเพชร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010078
PERCODE 6 หลัก750070
กระทรวง 10 หลัก1037750070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คำมะเบื่อแสงเพชร
ชื่อ (อังกฤษ)Kumabuersangpet School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750070
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.85532261
Longitude
104.7247001

KM.

นาง ขนิษฐา ทองทับ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย ชัยยุทธ ศรีสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว ทัศนีย์ ลาภสาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว อรพรรณ แสนทวีสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย บัณฑิต พินิจการณ์กุล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน