ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
นาเจริญหนองแดง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010091
PERCODE 6 หลัก750102
กระทรวง 10 หลัก1037750102
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาเจริญหนองแดง
ชื่อ (อังกฤษ)NacharoenNongdang School
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน0
ตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์4552006
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750102
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.1061347
Longitude
104.8440041

KM.

นาง วัจนารัตน์ ภูตะเวช
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3940
นางสาว ภัชราวดี โฉมโสภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุพจน์ บุญเพิ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บังอร บุญมาวัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว เบญจวรรณ สิมหลวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พีรพัฒน์ แสงปาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาย สุริยะ ภูขำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว วรรณยุพา สาชิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฐลดา คำทะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เชฎฐ์ พลราชม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว แก้วกาญจน์ กิมานุวัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง เบญญาภา คำสนอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ปิยพงษ์ พาเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุฑามาศ บำรุงจิตต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว วิภาวรรณ ผิวอ้วน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว วราภรณ์ ราษี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภัทรภรณ์ วรรณู
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน