ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโคกก่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010092
PERCODE 6 หลัก750103
กระทรวง 10 หลัก1037750103
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกก่ง
ชื่อ (อังกฤษ)bankhokkokg school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน0
ตำบลโคกก่ง
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45555204
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750103
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.09215521
Longitude
105.001515

KM.

นาง จริยาภรณ์ สิงห์ทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3945
นาย สิทธิชัย เพียรผล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จันทร์กรานต์ บุญโสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิตยา พลราชม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3926
นาย ศิริสรณ์ พลราชม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นางสาว บุตรธิดา ผุพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มลฤดี ประชุมเหล็ก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นางสาว วิลาวัลย์ ผุเพชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นันทวัน บุญโสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน