ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010107
PERCODE 6 หลัก750090
กระทรวง 10 หลัก1037750090
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
ชื่อ (อังกฤษ)NIKOMCHANUMANSONGKRO 3
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน180
ตำบลชานุมาน
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์972231568
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750090
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.216601
Longitude
104.9568411

KM.

นาย อภิสิทธิ์ รังษีอรุณ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว นพเกล้า สิมาพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง อุไร ถิ่นเซโปน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาง นงคราญ ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นางสาว ดุษฎีพร จันทนนท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุพรทิพย์ นาคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัลยา หูวอง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน