ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหินสิ่ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010108
PERCODE 6 หลัก750097
กระทรวง 10 หลัก1037750097
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินสิ่ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banhinsiw
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินสิ่ว
ตำบลชานุมาน
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์610823478
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750097
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.21696163
Longitude
104.9063015

KM.

นาง สุกัญญา บุตรโท
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุรทิน รัตนรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3930
นาย สวัสดิ์ ศรีประยูร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นางสาว พุทธสรณ์ บุญเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปัญญาภรณ์ เทมะธนานนท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัตนา กล่อมใจ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน