ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองไฮ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010138
PERCODE 6 หลัก750140
กระทรวง 10 หลัก1037750140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonghai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน254
ตำบลหนองข่า
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750140
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.9644851
Longitude
104.8695872

KM.

นาง นวนละออง มูลทรา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3929
นางสาว อทิติยา ภาผล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วีระศักดิ์ หงษ์ทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว อักษรสินี เพียรชนะศิวัช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย เทอดศักดิ์ ยุทธภิญโญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว อรสา มัศยามาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นางสาว รัตนาภรณ์ แสนโท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วงกต พูลมี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง นิจวิภา เนาวะพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง ขวัญนภัฏ บุญมูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีจันทร์นวน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย สมศักดิ์ โททอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาย ทรงศักดิ์ อินลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาง อภิษฎา โททอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย ทรงศักดิ์ อินลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิจิตตรา ถาพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กิตติพันธ์ กุลสิงห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เอกดนัย นวลศิริ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน